Andhakar ke balo ko jesus Hindi song

Andhakar ke balo ko  jesus Hindi song

Andhakar ke balo ko , yeshu mahima se girayenge
yeshu ka lahu hamara hathiyar he ,
bhay nahi jay he hame 
aaha... bhay nahi jay he hame
Andhakar ke balo ko , yeshu mahima se girayenge
yeshu ka lahu hamara hathiyar he ,
bhay nahi jay he hame 
aaha... bhay nahi jay he hame
Andhakar ke balo ko  jesus Hindi song
Andhakar ke balo ko  jesus Hindi song


Download song's Lyrics

 Andhakar ke balo ko  jesus Hindi song