He sare Log ,Yahova Ki stuti karo Jesus Hindi song

He sare Log ,Yahova Ki stuti karo Jesus Hindi song Lyrics


He sare Log ,Yahova Ki stuti karo vo he mahan stuti ke yogyo he
He sare Log ,Yahova Ki stuti karo
vo he mahan stuti ke yogyo he 

He sare Log ,Yahova Ki stuti karo 
vo he mahan stuti ke yogyo he 

He sare Log ,Yahova Ki stuti karo
He sare Log ,Yahova Ki stuti karo


Download Song's Lyrics

 He sare Log ,Yahova Ki stuti karo