Prabhu Tari Najaro Samethi Chhupayne Jau Kya ? Jesus Gujarati Song // प्रभु तारी नजरो सामेथी छुपायने जाऊं क्यां जीसस गुजराती गीत

Prabhu Tari Najaro Samethi Chhupayne Jau Kya ? Jesus

 Gujarati Song // 

प्रभु तारी नजरो सामेथी  छुपायने जाऊं क्यां  जीसस गुजराती गीत Prabhu Tari Najaro Samethi Chhupayne Jau Kya ?Prabhu Tari Najaro Samethi Chhupayne Jau Kya ?

Aakashma Jau Tya Tu Chhe,

Dharti Ma Jau tya Tu chhe , 
Aakashma Jau Tya Tu Chhe,
Dharti Ma Jau tya Tu chhe , 
Dariyama Jayne Tya Rahu ,
Tyabi Tari Najar 
Dariyama Jayne Tya Rahu ,
Tyabi Tari Najar 

Prabhu Tari Najaro Samethi Chhupayne Jau Kya ?
Prabhu Tari Najaro Samethi Chhupayne Jau Kya ? Jesus

 Gujarati Song