Taranaro Yeshu ma Bolu hallelujah Jesus Gamit Song // तारनारो येशु मा बोलू हालेलुया जीसस गामीत गीत

Taranaro Yeshu ma Bolu hallelujah Jesus Gamit Song
//
 तारनारो येशु मा बोलू हालेलुया जीसस गामीत गीत 
Taranaro Yeshu ma Bolu hallelujah 


Bolu Hallelujah, Bolu Hallelujah


તારણારો યીશુ માઆ બોલું હાલેલૂયાહ  - x2
બોલું હાલેલૂયાહ , બોલું હાલેલૂયાહ - x2

માઆ તારણારો યીશુ પ્રભુ હેયે  - x2
 તારણારો યીશુ માઆ બોલું હાલેલૂયાહ  - x2
બોલું હાલેલૂયાહ , બોલું હાલેલૂયાહ - x2


માઆ યોકુજ રાજા યીશુ પ્રભુ હેયે  - x2
તારણારો યીશુ માઆ બોલું હાલેલૂયાહ  - x2
બોલું હાલેલૂયાહ , બોલું હાલેલૂયાહ - x2

માઆ જીવના માલિક યીશુ પ્રભુ હેયે   - x2
 તારણારો યીશુ માઆ બોલું હાલેલૂયાહ  - x2
બોલું હાલેલૂયાહ , બોલું હાલેલૂયાહ - x2Taranaro Yeshu ma Bolu hallelujah Jesus Gamit Song