Chala Darshan Kerane Jate Mavchi Christian Song Lyrics - Christian New Hindi Songs Lyrics

Christian New Hindi Songs Lyrics

Download latest Android Application of Christian Hindi Songs Book

Now Available on Google Play Store


Click Here To Download Application

Chala Darshan Kerane Jate Mavchi Christian Song Lyrics


Chala Darshan Kerane Jate ( ચાલા દર્શન કેરાને જાતે ) Mavchi Christian Song Lyricsચાલા દર્શન કેરાને જાતે ,
યેશુ રાજાલે મિલા જાતે - 2
તારનારો જન્મ્યો બેથેલ ગાવુંમે 
તારનારો જન્મ્યો બેથેલ ગાવુંમે 

માગી લોક તારો વીને નિંગ્યા ,
દિહી ઉગતાલે તારો દેખાયો - 2
તારનારો જન્મ્યો બેથેલ ગાવુંમે 
તારનારો જન્મ્યો બેથેલ ગાવુંમે 

ચાલા દર્શન કેરાને ..... 

હોનો ઉદ ગંદરસ દે દો ,
દેવ માનીને દર્શન કેયો - 2
તારનારો જન્મ્યો બેથેલ ગાવુંમે 
તારનારો જન્મ્યો બેથેલ ગાવુંમે 

ચાલા દર્શન કેરાને ..... 

મેંઢાપાળ ભેટ લિને નિંગ્યો ,
મેઢો ભેટ દિને આલો - 2
તારનારો જન્મ્યો બેથેલ ગાવુંમે 
તારનારો જન્મ્યો બેથેલ ગાવુંમે 

ચાલા દર્શન કેરાને ..... 

.........................................................................................
Chala Darshan Kerane Jate  Mavchi Christian Song Lyrics