પરમેહેરા ગીતે આખા તુમાં બોધે ખ્રિસ્તિઅન ગાવિત -વસાવા ગીત // Parmehera Gite Aakha Tuma Bode Jesus Gavit - Vasava Song

પરમેહેરા ગીતે આખા તુમાં બોધે ખ્રિસ્તિઅન  ગાવિત -વસાવા ગીત //

Parmehera Gite Aakha Tuma Bode Jesus Gavit - Vasava Song 
પરમેહેરા ગીતે આખા તુમાં બોધે ,

પરમેહેરા પોહો દયા દેનારો  -  2
ત્યા દાયામાંય આપા રોહુંરા એમાં પાવું  - 2

પરમેહેરા પોહો  જીવન દેનારો  - 2 
ત્યાં જીવનમાંય  આપા રોહુંરા એમાં પાવું  - 2

પરમેહેરા પોહો શાંતિ દેનારો - 2 
ત્યા શાંતિમાય આપા રોહુંરા એમાં પાવું  - 2

પરમેહેરા પોહો આનંદ દેનારો - 2 
ત્યાં આનંદમાય આપા રોહુંરા એમાં પાવું  - 2

પરમેહેરા પોહો સુખ દેનારો - 2 
ત્યા સુખમાંય આપા રોહુંરા એમાં પાવું  - 2

પરમેહેરા પોહો પ્રેમ દેનારો - 2 
ત્યા પ્રેમામાંય આપા રોહુંરા એમાં પાવું  - 2


.............................................................................
ફૅમૉસ ગામીત ,વસાવા ,માવચી ગીતો 

Deva Vachane Unaya Lokaha - देवा वचने उनाया लोकाहाय जीसस गामीत गीत