પરમેહેરા ગીતે આખા તુમાં બોધે ખ્રિસ્તિઅન ગાવિત -વસાવા ગીત // Parmehera Gite Aakha Tuma Bode Jesus Gavit - Vasava Song - Christian New Hindi Songs Lyrics

Christian New Hindi Songs Lyrics

Download latest Android Application of Christian Hindi Songs Book

Now Available on Google Play Store


Click Here To Download Application

પરમેહેરા ગીતે આખા તુમાં બોધે ખ્રિસ્તિઅન ગાવિત -વસાવા ગીત // Parmehera Gite Aakha Tuma Bode Jesus Gavit - Vasava Song

પરમેહેરા ગીતે આખા તુમાં બોધે ખ્રિસ્તિઅન  ગાવિત -વસાવા ગીત //

Parmehera Gite Aakha Tuma Bode Jesus Gavit - Vasava Song 
પરમેહેરા ગીતે આખા તુમાં બોધે ,

પરમેહેરા પોહો દયા દેનારો  -  2
ત્યા દાયામાંય આપા રોહુંરા એમાં પાવું  - 2

પરમેહેરા પોહો  જીવન દેનારો  - 2 
ત્યાં જીવનમાંય  આપા રોહુંરા એમાં પાવું  - 2

પરમેહેરા પોહો શાંતિ દેનારો - 2 
ત્યા શાંતિમાય આપા રોહુંરા એમાં પાવું  - 2

પરમેહેરા પોહો આનંદ દેનારો - 2 
ત્યાં આનંદમાય આપા રોહુંરા એમાં પાવું  - 2

પરમેહેરા પોહો સુખ દેનારો - 2 
ત્યા સુખમાંય આપા રોહુંરા એમાં પાવું  - 2

પરમેહેરા પોહો પ્રેમ દેનારો - 2 
ત્યા પ્રેમામાંય આપા રોહુંરા એમાં પાવું  - 2


.............................................................................
ફૅમૉસ ગામીત ,વસાવા ,માવચી ગીતો 

Deva Vachane Unaya Lokaha - देवा वचने उनाया लोकाहाय जीसस गामीत गीत