બાહા બહી તુમાં બાદે હમજી લિયા ખ્રિસ્તિઅન ગીતો। Baha Bohi Tuma Bade Hamji Liya Jesus Gavit - Vasava Song Lyrics - Christian New Hindi Songs Lyrics

Christian New Hindi Songs Lyrics

Download latest Android Application of Christian Hindi Songs Book

Now Available on Google Play Store


Click Here To Download Application

બાહા બહી તુમાં બાદે હમજી લિયા ખ્રિસ્તિઅન ગીતો। Baha Bohi Tuma Bade Hamji Liya Jesus Gavit - Vasava Song Lyrics


બાહા બહી તુમાં બાદે હમજી લિયા ખ્રિસ્તિઅન ગીતો। 

Baha Bohi Tuma Bade Hamji Liya Jesus Gavit - Vasava Song Lyricsબાહા બહી તુમાં બાદે હમજી લિયા ,
આમી કઠણ દીહી યેનાહારા ,

ભારી રોગ દુઃખ દુનિયામાંય ચાલહેરા ,
જાગે જાગે ધરતી હાલી રઈરા 
આમી સુખા દીહી ખુબ થોડારા 
આમી કઠણ દીહી યેનાહારા .......


લોક બિહરા કાદાનાય માનેરા ,
બધી દુનિયામાંય અંધાધૂંઘી ચાલહેરા ,
કાળ કાળવે કાળ પડી રોયહેરા ,
અને લડાઈ વે લડાઈ ચાલહેરા ........

જીવતા ઈસુ દેવા માંહે ખુબ થોડેરા ,
કાળીયા બૂતા આખલયા બાદે ચાલેરા ,
ઈસુ દુનિયામેં પાસો યેનારોરા ,
આગલા કઠણ દીહી યેનાહારા .......

.............................................................................
ફૅમૉસ ગામીત ,વસાવા ,માવચી ગીતો 

Deva Vachane Unaya Lokaha - देवा वचने उनाया लोकाहाय जीसस गामीत गीत