દેવ ઈસુ તોઓ મંદિરૂમેં આલેરા ગાવિત - વસાવા ગીત // Dev Esu To Mandirume Aalera Jesus Gavit - Vasava Song Lyrics - Christian New Hindi Songs Lyrics

Christian New Hindi Songs Lyrics

Download latest Android Application of Christian Hindi Songs Book

Now Available on Google Play Store


Click Here To Download Application

દેવ ઈસુ તોઓ મંદિરૂમેં આલેરા ગાવિત - વસાવા ગીત // Dev Esu To Mandirume Aalera Jesus Gavit - Vasava Song Lyrics

દેવ ઈસુ તોઓ મંદિરૂમેં આલેરા  ગાવિત - વસાવા ગીત 

Dev Esu To Mandirume Aalera Jesus Gavit - Vasava Song Lyrics


દેવ ઈસુ તોઓ મંદિરૂમેં આલેરા ,
માઆ પ્રભુ તુલે આય પાગે પોડુરા ,

દેવે આમે અરપણ લેજે રા ,
માઆ પ્રભુ તુલે આય પાગે પોડુરા ,

તન ધને મોને આમે લેજેરા ,
માઆ પ્રભુ તુલે આય પાગે પોડુરા ,

માઆ ગોરીબ દાન તું લેજેરા ,
માઆ પ્રભુ તુલે આય પાગે પોડુરા ,

માને તો આશીર્વાદ દેજેરા ,
માઆ પ્રભુ તુલે આય પાગે પોડુરા ,


.............................................................................
ફૅમૉસ ગામીત ,વસાવા ,માવચી ગીતો 

Deva Vachane Unaya Lokaha - देवा वचने उनाया लोकाहाय जीसस गामीत गीत