દેવ ઈસુ તોઓ મંદિરૂમેં આલેરા  ગાવિત - વસાવા ગીત 

Dev Esu To Mandirume Aalera Jesus Gavit - Vasava Song Lyrics


દેવ ઈસુ તોઓ મંદિરૂમેં આલેરા ,
માઆ પ્રભુ તુલે આય પાગે પોડુરા ,

દેવે આમે અરપણ લેજે રા ,
માઆ પ્રભુ તુલે આય પાગે પોડુરા ,

તન ધને મોને આમે લેજેરા ,
માઆ પ્રભુ તુલે આય પાગે પોડુરા ,

માઆ ગોરીબ દાન તું લેજેરા ,
માઆ પ્રભુ તુલે આય પાગે પોડુરા ,

માને તો આશીર્વાદ દેજેરા ,
માઆ પ્રભુ તુલે આય પાગે પોડુરા ,


.............................................................................
ફૅમૉસ ગામીત ,વસાવા ,માવચી ગીતો 

Deva Vachane Unaya Lokaha - देवा वचने उनाया लोकाहाय जीसस गामीत गीत