જુગે દરતી રાજા દયાળુ માયાળુ દેવ ખ્રિસ્તિઅન ગાવિત - વસાવા ગીત // Juge Darti Raja Dayalu Mayalu Dev Jesus Gavit - Vasava Song - JESUS SONGS 4 U

જુગે દરતી રાજા દયાળુ માયાળુ દેવ ખ્રિસ્તિઅન ગાવિત - વસાવા ગીત // Juge Darti Raja Dayalu Mayalu Dev Jesus Gavit - Vasava Song

જુગે દરતી રાજા દયાળુ માયાળુ દેવ ખ્રિસ્તિઅન ગાવિત - વસાવા ગીત 

Juge Darti Raja Dayalu Mayalu Dev Jesus Gavit - Vasava Song જુગે દરતી રાજા દયાળુ માયાળુ દેવ ,
ઈસુ માન બી બચાવી લેજે ,

મોરિયા ડોગા ઉપે ઈસાકાલ બચાવી લેદો , 
તેહકી માન બી બચાવી લેજે  .

કરીથનાલા માને એલિયાલ બચાવી લેદો ,
તેહકી માન બી બચાવી લેજે 

બળતા જાડવા માને મુસાલ બચાવી લેદો ,
તેહકી માન બી બચાવી લેજે।

માછલી પેટા માને યુનાલ બચાવી લેદો ,
તેહકી માન બી બચાવી લેજે 

બંદીખાના માને દાનિયેલાલ બચાવી લેદો ,
તેહકી માન બી બચાવી લેજે 
.............................................................................
ફૅમૉસ ગામીત ,વસાવા ,માવચી ગીતો 

Deva Vachane Unaya Lokaha - देवा वचने उनाया लोकाहाय जीसस गामीत गीत