ઓ ઈસુ દેવા તો મંદિરે આમા ખ્રિસ્તિઅન ગાવિત સોન્ગ // Oo Esu Deva To Mandire Aama Jesus Gavit song Lyrics - Christian New Hindi Songs Lyrics

Christian New Hindi Songs Lyrics

Want To Help Us ?


Your Support Will Help Us to Continue Our Works And Services
:: Paytm - Click Here 
.....................................................................
 :: Google Pay9537913405 
.....................................................................
:: Paypal - Click Here 

ઓ ઈસુ દેવા તો મંદિરે આમા ખ્રિસ્તિઅન ગાવિત સોન્ગ // Oo Esu Deva To Mandire Aama Jesus Gavit song Lyrics

ઓ ઈસુ દેવા તો મંદિરે આમા ખ્રિસ્તિઅન ગાવિત સોન્ગ 

Oo Esu Deva To Mandire Aama Jesus Gavit song Lyricsઓ ઈસુ દેવા તો મંદિરે આમા ,
ભક્તિ કોરા યેનેહેરા  ......

કોલા હારા લાગહે , ઈસુ તો ગોઠયો .
ઓ ઈસુ દેવા તો મંદિરે આમા ,
પ્રાર્થના કોરા એનેહેરા ,

ઓ ઈસુ દેવા તો મંદિરે આમા ,
સ્તુતિ  કોરા યેનેહેરા  ......

ઓ ઈસુ દેવા તો મંદિરે આમા ,
સાક્ષી દાઆ  યેનેહેરા  ......

ઓ ઈસુ દેવા તો મંદિરે આમા ,
પાપહા માફી લા  યેનેહેરા  ......

ઓ ઈસુ દેવા તો મંદિરે આમા ,
ગીતે આખા  યેનેહેરા  ......

ઓ ઈસુ દેવા તો મંદિરે આમા ,
વચન વોનાય યેનેહેરા  ...................................................................................
ફૅમૉસ ગામીત ,વસાવા ,માવચી ગીતો 

Deva Vachane Unaya Lokaha - देवा वचने उनाया लोकाहाय जीसस गामीत गीत