સમય નીગી જાનારો તો ગાવિત - વસાવા સોન્ગ // Samay Ningi Janaro To Jesus Gavit - Vasava Song Lyrics - Christian New Hindi Songs Lyrics

Christian New Hindi Songs Lyrics

Download latest Android Application of Christian Hindi Songs Book

Now Available on Google Play Store


Click Here To Download Application

સમય નીગી જાનારો તો ગાવિત - વસાવા સોન્ગ // Samay Ningi Janaro To Jesus Gavit - Vasava Song Lyrics

સમય નીગી જાનારો તો ગાવિત - વસાવા  સોન્ગ 

Samay Ningi Janaro To Jesus Gavit - Vasava Song Lyricsસમય નીગી જાનારો તો ,
ફિરી ફિરી કદી નાય યેનારો 

ઈસુ દેવાલ માનીલે મનવા 
તો સમય કદી નાય યેનારો ..... ( 2

વિશ્વાસ કોઅલે  મનવા ,
તો સમય કદી નાય યેનારો ..... ( 2

બાયબલ આખેહે મનવા ,
તો સમય કદી નાય યેનારો ..... ( 2

વચન માનીલે મનવા  , 
તો સમય કદી નાય યેનારો ..... ( 2

પસ્તાવો કોઅલે મનવા ,
તો સમય કદી નાય યેનારો ..... ( 2

પવિત્ર આત્મા પામીલે મનવા ,
તો સમય કદી નાય યેનારો ..... ( 2

...............................................................


ફૅમૉસ ગામીત ,વસાવા ,માવચી ગીતો 

Deva Vachane Unaya Lokaha - देवा वचने उनाया लोकाहाय जीसस गामीत गीत