સમય નીગી જાનારો તો ગાવિત - વસાવા  સોન્ગ 

Samay Ningi Janaro To Jesus Gavit - Vasava Song Lyricsસમય નીગી જાનારો તો ,
ફિરી ફિરી કદી નાય યેનારો 

ઈસુ દેવાલ માનીલે મનવા 
તો સમય કદી નાય યેનારો ..... ( 2

વિશ્વાસ કોઅલે  મનવા ,
તો સમય કદી નાય યેનારો ..... ( 2

બાયબલ આખેહે મનવા ,
તો સમય કદી નાય યેનારો ..... ( 2

વચન માનીલે મનવા  , 
તો સમય કદી નાય યેનારો ..... ( 2

પસ્તાવો કોઅલે મનવા ,
તો સમય કદી નાય યેનારો ..... ( 2

પવિત્ર આત્મા પામીલે મનવા ,
તો સમય કદી નાય યેનારો ..... ( 2

...............................................................


ફૅમૉસ ગામીત ,વસાવા ,માવચી ગીતો 

Deva Vachane Unaya Lokaha - देवा वचने उनाया लोकाहाय जीसस गामीत गीत