તો વચના ભૂખ માન લાગેરા ખ્રિસ્તિઅન ગાવિત - વસાવા ગીત // TO Vachana Bhukh Man Lagera Jesus Gavit - Vasava Song - Christian New Hindi Songs Lyrics

Christian New Hindi Songs Lyrics

Download latest Android Application of Christian Hindi Songs Book

Now Available on Google Play Store


Click Here To Download Application

તો વચના ભૂખ માન લાગેરા ખ્રિસ્તિઅન ગાવિત - વસાવા ગીત // TO Vachana Bhukh Man Lagera Jesus Gavit - Vasava Song

તો વચના ભૂખ માન લાગેરા ખ્રિસ્તિઅન ગાવિત - વસાવા ગીત 

TO Vachana Bhukh Man Lagera Jesus Gavit - Vasava Song તો વચના ભૂખ માન લાગેરા ,
ઈસુ તો વચન હાયેરા ,

માં જીવના તું ઉજવાળો હાયેરા ,
તો ઉજવાળામેં આય ચાલુરા 
ઈસુ તો વચન હાયેરા ,

માં જીવના તું વાટે હાયેરા ,
તો વાટેમેં આય ચાલુરા 
ઈસુ તો વચન હાયેરા ,

માં જીવના તું શાંતિ હાયેરા ,
તો શાંતિમેં આય ચાલુરા ,
ઈસુ તો વચન હાયેરા ,


.............................................................................
ફૅમૉસ ગામીત ,વસાવા ,માવચી ગીતો 

Deva Vachane Unaya Lokaha - देवा वचने उनाया लोकाहाय जीसस गामीत गीत