તો વચના ભૂખ માન લાગેરા ખ્રિસ્તિઅન ગાવિત - વસાવા ગીત // TO Vachana Bhukh Man Lagera Jesus Gavit - Vasava Song

તો વચના ભૂખ માન લાગેરા ખ્રિસ્તિઅન ગાવિત - વસાવા ગીત 

TO Vachana Bhukh Man Lagera Jesus Gavit - Vasava Song તો વચના ભૂખ માન લાગેરા ,
ઈસુ તો વચન હાયેરા ,

માં જીવના તું ઉજવાળો હાયેરા ,
તો ઉજવાળામેં આય ચાલુરા 
ઈસુ તો વચન હાયેરા ,

માં જીવના તું વાટે હાયેરા ,
તો વાટેમેં આય ચાલુરા 
ઈસુ તો વચન હાયેરા ,

માં જીવના તું શાંતિ હાયેરા ,
તો શાંતિમેં આય ચાલુરા ,
ઈસુ તો વચન હાયેરા ,


.............................................................................
ફૅમૉસ ગામીત ,વસાવા ,માવચી ગીતો 

Deva Vachane Unaya Lokaha - देवा वचने उनाया लोकाहाय जीसस गामीत गीत